Az általános iskola bemutatása

posted in: Iskola | 0

„Az iskolának az a küldetése, hogy a diákban fejlessze az érzéket minden iránt, ami igaz, jó és a szép. Ez a három tulajdonság ugyanis elválaszthatatlan egymástól, ezek összefonódása által növünk fel és tanuljuk meg szeretni az életet akkor is, amikor éppen nem érezzük jól magunkat, és amikor éppen ellepnek bennünket a problémák.” (Ferenc pápa)

 

 

Iskolánk a település egyetlen általános iskolája, ahol jelenleg 238 kisdiák tanul.
A nevelő-oktató munka hatékonyságát egy gyermekszerető nevelőtestület biztosítja. 23 főállású pedagógus dolgozik iskolánkban, a hiányzó pedagógus óráit óraadók látják el.
Oktató munkánk során nagy figyelmet fordítunk a biztos alapkészségek kialakítására, kiemelten a tanulók szövegértő és kommunikációs képességének, írás- helyesírási készségének fejlesztésére, a tehetséggondozásra tanórákon és tanórán kívül és a korszerű tanulási módszerek alkalmazására.

Amit iskolánk kínál:

 • biztos alapokat a sikeres továbbtanuláshoz,
 • első osztályban a Meixner-féle olvasás-tanítási módszert,
 • a kisebb osztálylétszámokból adódóan személyre szabott nevelés-oktatást,
 • középiskolai felvételi előkészítőket,
 • egyéni fejlesztést gyógypedagógus, logopédus, szomatopedagógus segítségével,
 • mindennapos sportolási lehetőséget tornatermünkben és sportpályánkon,
 • folyamatos versenyeztetést szaktárgyainkból /angol és német nyelvi, helyesírási, vers- és mesemondó, komplex természettudományi verseny stb./,
 • jól felszerelt számítástechnika tantermet és interaktív táblával ellátott tantermeket.

Szabadon választható tanórai foglalkozásaink:

 • idegen nyelv,
 • furulya,
 • gyermekjáték,
 • matematika (emelt óraszámban 5. osztálytól egy osztálynyi tanulónak).

Kiemelten kezeljük az idegen nyelvi és számítástechnikai ismeretek oktatását:

 • első osztálytól tanítunk idegen nyelvet, negyedik osztálytól emelt óraszámban,
 • negyedik osztálytól tanítjuk az informatikát, felső tagozaton megemeltük az informatikaórák számát,
 • osztálylétszámtól függően e tárgyakat csoportbontásban tanítjuk,
 • ötödik osztálytól – megfelelő számú érdeklődő esetén – második idegen nyelv tanulásának lehetőségét biztosítjuk szakköri keretekben.

Akiknek gondjai vannak a tanulással, azoknak kiscsoportos felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk, de hasonló számban vesznek részt diákjaink tehetséggondozó foglalkozásokon is. A gyermekek szabadidejének hasznos eltöltése mellett a tehetséggondozást, a személyiségfejlesztést, az esztétikai és az egészségtudatos életmódra nevelést biztosítjuk szakköreinkkel (matematika, rajz, egészségügyi és katasztrófavédelmi, tömegsport, fiú és lány futball, karate, ifjúsági klub, családi életre nevelés).

Nagyné Lenge Margit

    intézményvezető