Intézményi közzétételi lista

      Szent Imre Katolikus Általános Iskola

és Liliom Óvoda

5331 Kenderes, Szent István út 36.

tel: 59/528-010, fax: 59/528-034, e-mail: kenderessuli@gmail.com

 

Intézményi közzétételi lista

Törvényi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 21.§

 1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

Óvoda

Az óvodába azokat a gyermekeket írathatják be a szülők, akik a harmadik életévüket augusztus 31. napjáig betöltik, valamint akik a harmadik életévüket a következő nevelési év során töltik be.

Az óvodába a gyermek – a törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő a gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. A felvételről, átvételről az intézmény vezetője és az óvoda tagintézmény-vezetője dönt.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülő felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket a kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Az intézményvezető és a tagintézmény vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt, továbbá az óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele, átvétele esetén indoklás nélkül értesíti az előző óvoda vezetőjét is.

Az intézményvezető és a tagintézmény-vezető a gyermek óvodai felvételéről hozott elsőfokú döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A jogorvoslati eljárás szabályait a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet tartalmazza.

A Szent Imre Katolikus Általános Iskola Liliom Tagóvodája az Egri Főegyházmegye fenntartásában van. Az óvoda körzethatára Kenderes város területe, de máshonnan is szeretettel vár mindenkit!

Óvodánk fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek közül az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, enyhébb fokú testi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos (látás, hallás: kivétel a vak és a siket gyermek) és a beszédfogyatékos gyermekeket.

Iskola

A szülő köteles a tanköteles korba lépő gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Iskolánkba a tanulók felvétele és átvétele A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet előírásai szerint történik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről első fokon az intézményvezető dönt, elutasítás esetén a fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (7) bekezdése alapján a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal meghatározta az iskola felvételi körzetét.

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Liliom Óvoda felvételi körzete: a település teljes közigazgatási területe.

Iskolánkba nem csak katolikus családok gyermekeinek jelentkezését várjuk. Szeretettel várunk minden érdeklődő, jelentkező szülőt, gyermeket.

 1. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

A 2021/2022. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontja:

 1. május

/A fenntartó által későbbiekben meghatározott időpont szerint./

Az indítható csoportok száma: 6.

A 2021/2022. tanévre az iskolai beiratkozás időpontja:

 1. április

/A fenntartó által későbbiekben meghatározott időpont szerint./

Az indítható osztályok száma: 12.

Az indítható napközis csoportok száma: 2.

 1. Intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

Óvoda

Fizetési kötelezettséggel kapcsolatos szabályok

 • az étkezési térítési díjak befizetésének időpontja minden hónap közepén esedékes;
 • az étkezési díjakat adott hónapra kell fizetni.

A szociális és normatív kedvezmények, támogatások felosztásának elvei

A térítési díjjal összefüggő kedvezmények:

 • a törvényi előírások figyelembe vételével azok, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, ingyenesen vehetik igénybe az óvodai étkezést;
 • a térítési díj mértéke a szerződésben foglaltak szerint van meghatározva.

Iskola

Térítési díj befizetése, visszafizetése

 • Az iskola pedagógiai programja alapján a térítési díj és a tandíj ellenében szervezett iskolai foglalkozásokat minden tanév elején az iskola munkaterve határozza meg. Iskolánkban nincs térítési díj, illetve tandíj ellenében szervezett foglalkozás.
 • Az étkezési térítési díjak számlázása előleg-számlázás formájában történik. Az előleg-számla a teljes hónap összes tanítási napjára kerül kiállításra.
 • Az étkezési térítési díjakat előre minden hónap végén a kijelölt időpontban, de legkésőbb a következő hónap elején megjelölt pótbefizetés napjáig kell befizetni készpénzben a térítési díjat szedő személynél.

 

 

Támogatások megállapításának és felosztásának elvei

A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei

 • A tanulók részére biztosított támogatások odaítéléséről – amennyiben erre az iskola jogosult – az osztályfőnök véleményének kikérése után a nevelőtestület dönt.
 • A szociális támogatások odaítélésénél – amennyiben erre az iskola jogosult – előnyt élvez az a tanuló
  • aki hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű,
  • akinek mindkét vagy egyik szülője munkanélküli,
  • aki állami gondozott.
 • Ingyenes vagy kedvezményes étkezés, tanszerellátás ügyében a jogszabályban meghatározott normatív kedvezményeken túl további kedvezményeket az iskola nem állapít meg.
 1. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

2020.06.30-án kelt fenntartói értékelés:

http://eger.egyhazmegye.hu/oktatas/kozlemenyek-216/intezmenyeink-fenntartoi-ertekelese-2019-2020-as-tanev

2016.11.17-én kelt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőrzése

 1. A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, a tanévben/nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

Óvoda nyitva tartása

 • Az óvoda hétfőtől péntekig tartó ötnapos munkarenddel, egész éven át folyamatosan működik.
 • Igény esetén a fenntartó rendelhet el zárva tartást. Az erre vonatkozó igényeket 30 – legkésőbb 15 – nappal előbb össze kell gyűjteni.
 • A nyári zárva tartáson kívüli nevelés nélküli munkanapokat az óvoda éves munkaterve tartalmazza. Ezekről a szeptemberi szülői értekezleten (majd 7 nappal a szünetelés előtt újra) a szülőket tájékoztatni kell.
 • A nyitva tartási idő: napi 11 óra, reggel 6 órától 17 óráig.
 • Az ügyeletes óvodapedagógus (igény szerint) 6.45-től fogadja a gyerekeket a gyülekező csoportban, 7.00 órától kezdődik a délelőttös műszakban dolgozó óvodapedagógusok munkaideje.

Iskola nyitva tartása

 • Az iskola szorgalmi időben munkanapokon reggel 7.00 órától a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, egyéb szervezett programok befejezéséig, de legkésőbb 18.00 óráig tart nyitva.

Az iskolát szombaton és vasárnap, valamint munkaszüneti napokon zárva lehet tartani.

Rendezvények esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitva tartás rendjétől való eltérésre az intézményvezető ad engedélyt.

 • A tanítás kezdete 7.30 óra. A tanítási órák 45 percesek.

A reggeli ügyelet legkorábban 7.00 órakor kezdődik és 7.30 óráig tart.

Az iskolába a tanulóknak reggel 7.10 óra és 7.20 óra között kell megérkezniük.

 • A délutáni időszakban a foglalkozásokat az iskola nevelői úgy szervezik meg, hogy azok legalább 16.00 óráig tartsanak, továbbá – amennyiben igény merül fel – 17 óráig gondoskodnak a tanulók felügyeletéről.
 • A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével – a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva – kezdődnek és délután 16.00 óráig tartanak. Szülői igény esetén a napköziben a tanulók számára 16.00 óra és 16.30 óra között az iskola felügyeletet biztosít.
 • Az iskolai könyvtár a tanulók számára tanítási napokon az adott tanévre meghatározott nyitva tartási idő szerint látogatható.
 • A hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában, illetve a gondnokságon történik 8.00 és 16.00 óra között.
 • Az iskola a tanítási szünetekben az ügyeleti rend szerint tart nyitva.

A nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

 • augusztus: Veni Sancte tanévnyitó ünnepély
 • szeptember: Babazsúr

Mihály-napi vásár

 • október:          1956-os forradalom emléknapja
 • november: Védőszentünk Szent Imre napjának megünneplése
 • december: Szent Miklós napja

Karácsonyi lelki nap

 • március: 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója
 • április: Húsvéti lelki nap, Mocorgó mise
 • május: Anyák napja

Gyermeknap

 • június: Búcsú az óvodától

A tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

 • szeptember: Veni Sancte tanévnyitó ünnepély

Kisboldogasszony napja

Szent Gellértnek, a magyar egyházi iskolák védőszentjének a napja

Takarítási világnap

 • október: zenei világnap

Az állatok világnapja

Október 6-i megemlékezés

Magyarok Nagyasszonya napja

1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja

Pályaorientációs nap

 • november: Mindenszentek, Halottak napja

Védőszentünk Szent Imre napjának megünneplése

Nyílt tanítási hét

 • december: Szent Miklós napja

Adventi gyertyagyújtás

Szeplőtelen Fogantatás

Mikulás

Karácsonyi lelki nap

 • január: A víz napja – Vízkereszt

Árpád-házi Szent Margit ünnepe

Félévi értesítők osztása

 • február: Iskolai farsang

Gyertyaszentelő Boldogasszony

Balázs-áldás

Hamvazószerda, Nagyböjt

A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja

 • március: 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója

Gyümölcsoltó Boldogasszony napja

Egyházmegyei Teremtésvédelmi Nap

 • április: Húsvéti lelki nap

Az elsősök beíratása

A holokauszt áldozatai emléknapja

Fenntarthatósági témahét

 • május: Anyák napi megemlékezés

Madarak és fák napja

 • június: Nemzeti Összetartozás Napja

DÖK-nap, Diákközgyűlés

Ballagás és Tanévzáró Te Deum

 1. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

Intézményi ellenőrzés, iskola:

1. Pedagógiai folyamatok

Fejleszthető területek:

Az intézményi önértékelés gyakorlatának kialakítása folyamatban van. Feladat: az önértékelési rendszer működtetése az előírásoknak megfelelően.

Kiemelkedő területek:

A stratégiai és operatív tervezés az intézményben koherens, átgondolt, a beszámolók eredményei alapján tervezik a következő időszakokat. A tervek véglegesítése a partnerek érdemi bevonásával történik. A tervek megvalósítását a folyamatos és elkötelezett vezetői ellenőrzés, értékelés, visszacsatolás, illetve a nevelőtestület áldozatkész és együttműködő munkája garantálja.

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

Fejleszthető területek:

A beilleszkedési és magatartási zavarral küzdő tanulók integrálása, kezelése, fejlesztése – nevelőtestületi továbbképzéssel, jó gyakorlatok megismerésével, támogató szakemberek fokozott bevonásával, iskolapszichológus alkalmazásával.

Kiemelkedő területek:

A folyamatban lévő projekteknek, illetve az intézményi hagyományoknak köszönhetően a szabadidős tevékenységek széles lehetőségét kínálja az iskola a tanulóknak.

3. Eredmények

Fejleszthető területek:

A beiskolázási eredmények javítása jelenleg az intézmény egyik legjelentősebb kihívása. A helyzet javításában szerepe lehet az infrastrukturális feltételek javításának (tervezett épületfelújítás), nevelőtestület munkájának (eredmények, szakos-ellátottság, kommunikáció, konfliktuskezelés, stb.), a szülői közösség együttműködésének, a fenntartó és a települési önkormányzat támogatásának is. A kompetenciamérések eredményei kilengéseket mutatnak, a CSH-index alapján elvárható eredmény folyamatos elérése fontos intézményi cél.

Kiemelkedő területek:

A továbbtanulási mutatók (iskolatípus szerinti megoszlás) kiegyensúlyozottak, jók. A középiskolai felvételi vizsgákon jól szerepelnek a diákok. Egyes területeken kiemelkedő eredményeket érnek el a pedagógusok/diákok (versenyeredmények, ECDL-vizsgák).

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

Fejleszthető területek:

Érdemes fejleszteni a tanulók tanulmányi eredményének, illetve a kompetenciamérések eredményeinek javítása érdekében tanévről tanévre a szaktanárok közös esetmegbeszéléseit, tapasztalatcseréit. Az e-napló bevezetésével könnyebben lesz követhető a tanulók tanulmányi munkája a szülők számára.

Kiemelkedő területek:

Az eredményes nevelő-oktató munka érdekében tervszerűen együttműködő, megújulásra képes közösség dolgozik az intézményben. A szakmai csoportok maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. Rendszeres, ütemezett és támogató célú az intézményben dolgozó pedagógusok munkájának ellenőrzése.

5. Az intézmény külső kapcsolatai

Fejleszthető területek:

Szükséges a Panaszkezelési Szabályzat kidolgozása. A tervezett épületfelújítás és esetleges eszközbeszerzések során a pedagógiai szempontok érvényesítése a tervezés és a megvalósítás során – együttműködve a lebonyolító önkormányzattal. Fontos a kulcsfontosságú partnerek igényeinek megismerése, elégedettségének felmérése, azok visszacsatolása.

Kiemelkedő területek:

Az intézmény szerepvállalása az egyházközség és a település életében igen élénk. A fenntartóval való együttműködés az uniós pályázatok megvalósítása során gördülékeny és eredményes (testvériskola, informális tanulási utak, stb.). A szülői közösség aktív, elkötelezett és támogató.

6. A pedagógiai munka feltételei

Fejleszthető területek:

Az iskolaépületek felújításra, korszerűsítésre szorulnak – energetikai, műszaki, pedagógiai és baleset-megelőzési szempontból egyaránt. A tantermek jelentős részének berendezése alkalmatlan a korszerű tanulásszervezési módszerek (kooperatív pedagógia, projektpedagógia) bevezetésére, alkalmazására.

Kiemelkedő területek:

A meglévő humán-erőforrás lelkiismeretes, szakmailag felkészült, kreatív. A pedagógusok kreativitásának köszönhetően otthonos, igényes környezetben tanulnak a diákok. A szülőkkel való kapcsolattartás napi szintű. A szülők-pedagógusok-vezető kapcsolata támogató, kiemelkedő.

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott tantervi szabályozó dokumentumban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

Fejleszthető területek:

A teljes szakos-ellátottság hosszú távú biztosítása. Hatékony módszerek, segédanyagok, tanulásszervezési eljárások alkalmazása az eredményes differenciálás, a kettős kihívásnak való megfelelés (tehetséggondozás, felzárkóztatás/fejlesztés) érdekében.

 

Kiemelkedő területek:

A Pedagógiai Programban szereplő célok lebontása a munkatervekben jól követhető, a tanév végi beszámolók szakszerűek és részletesek. Az IKT-eszközök céltudatos alkalmazása mindennapi gyakorlat mind az alsó tagozatban, mind a felső tagozatban.

Intézményi ellenőrzés, óvoda:

1. Pedagógiai folyamatok

Fejleszthető területek:

A stratégiai dokumentumok áttekintése és módosítása a jogszabályi változásoknak megfelelően. Alakítsák ki a gyerekek értékelésének közös alapelveit. További feladatként jelöljék meg a mérés/megfigyelésnek a fejlesztését. Az elvárásokat, az eredmények minél hatékonyabb elérését ennek figyelembe vételével tegyék még körülírhatóvá. A gyermekek mérése, értékelése kapjon nagyobb hangsúlyt az óvodában, fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy a csoportnapló, fejlesztési napló koherenciát mutasson, illetve minden gyermeknek a fejlesztése a feltárt mérési eredmények tükrében történjen. Elemezzék, és az egyes évek értékelési eredményeit kapcsolják össze, szükség esetén fejlesztési tervet készítsenek.

Kiemelkedő területek:

Az óvoda működése példaértékű, a közös munka, az együttgondolkodás nagyon érezhető az óvodában. Közös érdekek, közös célok, feladatok meghatározása, és azok megoldása mindenkinek az alapfeladata közé tartozik.

2. Személyiség- és közösségfejlesztés

Fejleszthető területek:

A gyerekek egyéni fejlesztési lehetőségeinek /tehetséggondozás/ óvodán belüli alkalmazása lehetővé válna, ha megfelelő lenne a humánerőforrás. Javasolt a Pedagógiai Program és az óvoda egységes mérési rendszerének átdolgozása.

Kiemelkedő területek:

A gyerekek szociális hátterének feltérképezése jól szervezett keretek között működik. Az intézmény hátránykompenzációs, integrációs tevékenysége kiemelkedő.

3. Eredmények

Fejleszthető területek:

A beszámolókban gyermeki fejlődést szolgáló célok, eredmények megfogalmazása, elemzése. A gyermeki fejlődési lapok kidolgozása.

Kiemelkedő területek:

A kulcsfontosságú sikertényezők azonosítása megtörténik, figyelembe veszik a partneri igényeket. A pedagógiai programban kiemelt szerepe van a tanulás-tanítás eredményességének. Az óvodapedagógusok számára kidolgozottak a feladatok a célok eléréséhez. Rendszeresen elemzi a pedagógus közösség a tanulás eredményességét.

4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

Fejleszthető területek:

A megkezdett intézményen belüli együttműködési folyamatok erősítése, új kollégák bevonása a folyamatokba.

Kiemelkedő területek:

A belső tudásmegosztás működik. Továbbképzés tapasztalatait megosztják egymással, törekszenek a jó gyakorlatok megismerésére. A gyermekek nevelése/tanítása érdekében a pedagógusok szorosan együttműködnek, segítik egymás munkáját, a segítő szakemberek bevonásával.

5. Az intézmény külső kapcsolatai

Fejleszthető területek:

Külső szakmai szervezettekkel kapcsolatok erősítése.

Kiemelkedő területek:

Az intézmény tájékoztatási kötelezettségének minden formában eleget tesz. Az intézmény kapcsolatai a külső partnerekkel kiépítettek, dokumentáltak az SZMSZ-ben és a pedagógiai programban.

6. A pedagógiai munka feltételei

Fejleszthető területek:

IKT eszközök fejlesztése a nevelőmunka támogatása érdekében. / laptopok, Cd lejátszók/.

Kiemelkedő területek:

Az intézmény munkatársai képességük, szakértelmük, érdeklődésük szerint javaslatokkal segítik a fejlesztést. Az intézményben dolgozók és a külső partnereik ismerik és ápolják az intézmény múltját, hagyományait.

7. A Kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az Óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés.

Fejleszthető területek:

A pedagógia program aktualizálása, átdolgozása. A tervekben a kiemelt célok lebontása, részcélok pontosabb megfogalmazása. Eredménymutatók megjelenítése.

Kiemelkedő területek:

A Pedagógiai Program kifejezi az intézmény keresztény, katolikus nevelés értékeit. Az intézmény napi gyakorlatában jelen van a folyamatos tájékozódás.

 1. Szervezeti és működési szabályzat, házirend és a pedagógiai program

Az iskolai alapdokumentumok megtalálhatók iskolánk honlapján.