Iskola bemutatása

Iskolánk a település egyetlen általános iskolája, melyben a nevelő-oktató munka hatékonyságát egy gyermekszerető nevelőtestület biztosítja. A főállású pedagógus mellett óraadó pedagógusokkal biztosítjuk a szakos ellátást.

Oktató munkánk során nagy figyelmet fordítunk a biztos alapkészségek kialakítására, kiemelten a tanulók szövegértő és kommunikációs képességének, írás- helyesírási készségének fejlesztésére, a tehetséggondozásra tanórákon és tanórán kívül és a korszerű tanulási módszerek alkalmazására.

Amit iskolánk kínál:

  • biztos alapokat a sikeres továbbtanuláshoz,
  • első osztályban a Meixner-féle olvasás-tanítási módszert,
  • a kisebb osztálylétszámokból adódóan személyre szabott nevelés-oktatást,
  • középiskolai felvételi előkészítőket,
  • egyéni fejlesztést gyógypedagógus és logopédus segítségével,
  • mindennapos sportolási lehetőséget tornatermünkben és sportpályánkon,
  • folyamatos versenyeztetést szaktárgyainkból,
  • jól felszerelt számítástechnika tantermet és interaktív táblával ellátott tantermeket.

Kiemelten kezeljük az idegen nyelvi és az informatikai ismeretek oktatását. A tehetséggondozást biztosítják az első osztálytól választható idegen nyelvi foglalkozásaink. Minden évfolyamon megemeltük az informatikaórák számát. Osztálylétszámtól függően e tárgyakat csoportbontásban tanítjuk. Ötödik osztálytól – megfelelő számú érdeklődő esetén – második idegen nyelv tanulásának lehetőségét kínáljuk tanulóinknak szakköri keretekben.

Rendszeres osztály- és DÖK programok, táborok és kirándulások gazdagítják szabadidős kínálatunkat, formálják gyermekeink közösségi tudatát.

Nevelő munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk tanulóink viselkedéskultúrájának javítására.

Akiknek gondjai vannak a tanulással, azoknak kiscsoportos felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk, de hasonló számban vesznek részt diákjaink tehetséggondozó foglalkozásokon is. A gyermekek szabadidejének hasznos eltöltése mellett a tehetséggondozást, a személyiségfejlesztést, az esztétikai és az egészségtudatos életmódra nevelést biztosítjuk szakköreinkkel.

 

„Az iskolának az a küldetése, hogy a diákban fejlessze az érzéket minden iránt, ami igaz, jó és a szép. Ez a három tulajdonság ugyanis elválaszthatatlan egymástól, ezek összefonódása által növünk fel és tanuljuk meg szeretni az életet akkor is, amikor éppen nem érezzük jól magunkat, és amikor éppen ellepnek bennünket a problémák.” (Ferenc pápa)

 

Nagyné Lenge Margit

intézményvezető